szukaj
A A A K

SmodBIP
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
z siedzibą w PrzemyśluTo jest wersja archiwalna z dnia 24.01.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Uzupełnienie danych

Dotacje

Zasady finansowania:


Zasady finansowania opieki nad zabytkami reguluje ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Rozdział 7 – Zasady finansowania i opieki nad zabytkami) oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 06 czerwca 2005 r. – w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 112 poz. 940 z późn. zm.).
Obowiązek finansowania prac przy zabytku spoczywa na właścicielu lub posiadaczu zabytku.
Osoba fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna, będąca właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadająca taki zabytek w trwałym zarządzie, może ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku.

Sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy zabytku, do którego tytuł prawny posiada jednostka samorządu terytorialnego, jest zadaniem własnym tej jednostki.
Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, są finansowane ze środków finansowych przyznanych przez dysponentów części budżetowych bądź jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają te jednostki.

Dotacja może być udzielona przez Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na dofinansowanie:

1) nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji lub w roku następującym po roku złożenia tego wniosku – dotacja na prace planowane,

2) nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, które zostały przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji - refundacja,

UWAGA: w przypadku dotacji udzielanej przez Ministra prace muszą być realizowane w ramach zadań mieszczących się w ogłaszanych przez Ministra programach operacyjnych lub priorytetach tych programów, realizujących cele zawarte w Narodowej Strategii Rozwoju Kultury.


Terminy składania wniosków:
wniosek do WKZ

 • prace planowane - do 28 lutego - roku w którym dotacja ma być udzielona,
 • refundacja - do 30 czerwca - roku w którym dotacja ma być udzielona

wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • informacja dostępna na stronie www.mkidn.gov.pl

Dotacja może być udzielona w wysokości do:

50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru,

100% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru - jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restsuratoeskich lub robót budowlanych lub w przypadku jeżeli stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac.


Dotacja może być udzielona na:

 • przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 • sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 • wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 • opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 • wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 • sporządzanie projektu odtwarzania kompozycji wnętrz;
 • zabezpieczanie, zachowanie i utrwalanie substancji zabytku;
 • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie  niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 • odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 • odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 • odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 • modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 • uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 • działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego parku lub ogrodu;
 • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru;
 • zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

1. Dotacja na prace planowane – wnioski winny być składane w roku rozpoczęcia prac.


Dokumenty stanowiące podstawę dofinansowania:

 • wniosek złożony w sekretariacie WKZ z określeniem organu, u którego wnioskodawca ubiega się o dotację (wzór wniosku określony jest w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego);
 • pozwolenie WKZ na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;
 • pozwolenie na budowę;
 • decyzja o wpisie obiektu do rejestru zabytków;
 • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;
 • szczegółowy kosztorys ofertowy prac z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia.


Jeżeli przeprowadzenie prac wymaga wyłonienia ich wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych do wniosku - po wyłonieniu wykonawcy - dołącza się dodatkowo:

kopię najkorzystniejszej oferty w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych, wybranej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawierającej wyodrębnione ceny zakupów materiałów niezbędnych do wykonania prac.


Rozliczenie części lub całości dotacji następuje na podstawie:

 • oryginałów rachunków lub faktur;
 • protokołu odbioru prac przez WKZ;
 • szczegółowego kosztorysu powykonawczego.


2. Dotacja na prace przeprowadzone w okresie trzech ostatnich lat (refundacja) poprzedzających rok złożenia wniosku z określeniem organu, u którego wnioskodawca ubiega się o dotację (wzór wniosku określony jest w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury).


Dokumenty stanowiące podstawę dofinansowania:

 • wniosek złożony w sekretariacie WKZ z określeniem organu, u którego wnioskodawca ubiega się o dotację (wzór wniosku określony jest w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury);
 • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;
 • pozwolenie WKZ na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;
 • pozwolenie na budowę;
 • decyzja o wpisie obiektu do rejestru zabytków;
 • kosztorys powykonawczy z obmiarem;
 • oryginały rachunków lub faktur;
 • wykaz rachunków lub faktur wraz z wyszczególnieniem podmiotu i wysokości wydatków;
 • protokół odbioru przez WKZ wykonanych prac oraz potwierdzony ich obmiar.


Wniosek o udzielenie w/w dotacji (refundacji) wnioskodawca może złożyć po przeprowadzeniu wszystkich prac lub robót przy zabytku określonych w pozwoleniu konserwatorskim.

Regulamin przyznawania dotacji na prace ze środków będących w dyspozycji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w załączniku.

Treść zarządzenia nr 2/2019 i regulamin przyznawania dotacjiUdostępniający: Damian Pękalski
Publikacja dnia: 24.01.2019
Wytwarzający/Odpowiadający: Damian Pękalski
Dokument z dnia: 24.01.2018
Dokument oglądany razy: 8 835