szukaj
A A A K

SmodBIP
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
z siedzibą w PrzemyśluWpis do rejestru

Zasady prowadzenia rejestru zabytków określają przepisy:

1) Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014, poz. 1446 z późn. zm.)
2) Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. Nr 113, poz.661).

Zabytek wpisany do rejestru zabytków podlega ochronie prawnej co pociąga za sobą skutki wynikające z cytowanej wyżej ustawy.
Zabytki ruchome i nieruchome wpisuje się do rejestru zabytków na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 9 ust. 1 i art.10 ust.1 cyt. ustawy)
Do rejestru zabytków nie wpisuje się zabytku wpisanego do inwentarza muzeum lub wchodzącego w skład narodowego zasobu bibliotecznego (art. 11 cyt. ustawy).
Rejestr zabytków znajdujących się na terenie województwa prowadzi Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Rejestr dzieli się na działy:
„A” – zabytki nieruchome,
„B” – zabytki ruchome
„C” – zabytki archeologiczne

Zgodnie z art. 9 ust. 1 cyt. ustawy z wnioskiem o wpisanie do rejestru zabytków nieruchomych („A” i „C”) ma prawo wystąpić właściciel zabytku lub użytkownik wieczysty gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy. Wojewódzki Konserwator Zabytków może także wpisać obiekt w wyniku postępowania prowadzonego z urzędu.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 cyt. ustawy z wnioskiem o wpisanie do rejestru zabytków ruchomych („B”) ma prawo wystąpić właściciel tego zabytku. Wojewódzki Konserwator Zabytków może wydać z urzędu decyzję o wpisie zabytku ruchomego do rejestru w przypadku uzasadnionej obawy zniszczenia, uszkodzenia lub nielegalnego wywiezienia zabytku za granicę albo wywiezienia za granicę zabytku o wyjątkowej wartości historycznej, artystycznej lub naukowej (art. 10 ust. 2 cyt. ustawy).
Do wniosku o wpis do rejestru „A” i „C” należy dołączyć aktualny dokument potwierdzający prawo własności w stosunku do przedmiotowej nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, wyrys z mapy ewidencyjnej, wypis z rejestru gruntów), posiadane materiały historyczne, przekazy ikonograficzne i inne dokumenty lub opracowania stanowiące dowody w rozumieniu art. 75 Kodeksu postępowania administracyjnego. Wzór wniosku z wykazem niezbędnych załączników znajduje się na stronie internetowej www.wuozprzemysl.pl  zakładce Poradnik interesanta.
W przypadku rejestru „B” wniosek winien określać przedmiot wpisu i miejsce przechowywania obiektu.
Postępowanie w sprawie wpisu do rejestru prowadzi Wojewódzki Konserwator Zabytków wg zasad i trybu określonego w Kodeksie postępowania administracyjnego. Czynność ta ma na celu ustalenie, czy zabytek będący przedmiotem postępowania, ze względu na swoją wartość naukową, artystyczną, historyczną, posiada znaczenie dla dziedzictwa narodowego oraz rozwoju kulturowego i czy w związku z tym zasługuje na ochronę prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.
Zasady wpisu do rejestru zabytków nie ograniczają organu decyzyjnego w sprawach kwalifikowania obiektu do objęcia tą formą ochrony z uwagi na stan zachowania.
Wpisanie zabytku nieruchomego do rejestru ujawnia się w księdze wieczystej danej nieruchomości na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na podstawie decyzji o wpisie do rejestru tego zabytku. (art. 9 ust. 4 cyt. ustawy)
Decyzja o wpisie zabytku nieruchomego do rejestru, na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, stanowi podstawę wpisu w katastrze nieruchomości. (art. 9 ust. 5 cyt. ustawy)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 cyt. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, skreślenie z rejestru zabytków możliwe jest, gdy zabytek uległ zniszczeniu w stopniu powodującym utratę jego wartości historycznej, artystycznej lub naukowej albo którego wartość będąca podstawą wydania decyzji o wpisie do rejestru zabytków nie została potwierdzona w nowych ustaleniach naukowych.
Skreślenie z rejestru zabytków następuje na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (art. 13 ust. 5 cyt. ustawy).
Postępowanie w sprawie skreślenia zabytku z rejestru wszczyna się z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy. (art. 13 ust. 6 cyt. ustawy)
Wniosek z załączonymi dokumentami i dowodami, kieruje się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wykaz - rejestr zabytków nieruchomychUdostępniający: Wiesława Wlazło
Publikacja dnia: 05.07.2018
Wytwarzający/Odpowiadający: Wiesława Wlazło
Dokument z dnia: 05.07.2018
Dokument oglądany razy: 5 382