szukaj
A A A K

SmodBIP
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
z siedzibą w PrzemyśluKonserwator

mgr Beata  Kot
Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu

mgr Bartosz Podubny
Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Przemyślu

ul. Jagiellońska 29,
37 - 700 Przemyśl
tel/fax (0-16) 678 61 78 lub (0-16) 678 59 44

Wojewódzki Konserwator Zabytków kieruje Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.
Do zadań wykonywanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy w szczególności:

 1.  realizacja zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad   zabytkami;
 2. prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz gromadzenie dokumentacji w tym zakresie;
 3. wydawanie, zgodnie z właściwością decyzji, postanowień zaświadczeń w sprawach określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w przepisach odrębnych;
 4. sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach oraz badań archeologicznych;
 5. organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 6. upowszechnianie wiedzy o zabytkach;
 7. współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków.

Do wyłącznej kompetencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zastrzeżone są sprawy związane z:

 1. określeniem zasad pracy w Wojewódzkim Urzędzie;
 2. zapewnieniem podejmowania przedsięwzięć wynikających z bieżącej polityki Wojewody Podkarpackiego;
 3. nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu;
 4. ustalaniem szczegółowych zakresów czynności poszczególnych pracowników i trybu załatwiania powierzonych im spraw;
 5. wydawaniem aktów kierownictwa wewnętrznego w formie zarządzeń;
 6. udzielaniem uprawnień pracownikom do podpisywania pism w swoim imieniu, w tym do wydawania decyzji administracyjnych;
 7. udzielaniem pełnomocnictw pracownikom do zastępowania w sprawach toczących się w postępowaniu administracyjnym, sądowym oraz przed innymi organami;
 8. nadzorowaniem działalności kierowników delegatur w Krośnie i Rzeszowie;
 9. opracowywaniem wojewódzkich planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz koordynacja działań przy realizacji tych planów;
 10.  sporządzaniem, w ramach przyznanych środków budżetowych planów finasnowania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 11.  wykonywaniem planu finansowego Wojewódzkiego Urzędu oraz dysponowaniem środkami finansowymi w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 Ochrona i konserwacja zabytków.

Zastępca Wojewódzkiego Konserwatora sprawuje nadzór nad działalnością kierownika delegatury w Tarnobrzegu.
Zastępca Wojewódzkiego Konserwatora realizuje zadania i kompetencje Wojewódzkiego Konserwatora podczas jego nieobecności.Udostępniający: Wiesława Wlazło
Publikacja dnia: 27.07.2016
Wytwarzający/Odpowiadający: Wiesława Wlazło
Dokument z dnia: 27.07.2016
Dokument oglądany razy: 6 267