szukaj
A A A K

SmodBIP
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
z siedzibą w PrzemyśluZaświadczenia

Wojewódzki Konserwator Zabytków wydaje zaświadczenia stwierdzające dochowanie obowiązku utrzymania i konserwacji zabytku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014, poz. 1446 z późn. zm.). Powyższe warunkuje zwolnienie od podatku:

1. Od nieruchomości - zgodnie z art. 7, ust. 1, pkt. 6 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn.zm.), który stwierdza: „Zwalnia się od podatku od nieruchomości (...) grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej”.

2. Od nabycia w drodze spadku - zgodnie z art. 4, ust. 1, pkt 9, lit. c i lit. d ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.), który stwierdza:

a) lit. c: Zwalnia się od podatku (...) nabycie w drodze spadku (...) zabytków ruchomych i kolekcji wpisanych do rejestru zabytków, a także zabytków użyczonych muzeum w celach naukowych lub wystawienniczych na okres nie krótszy niż dwa lata.

b) lit. d: Zwalnia się od podatku (...) nabycie w drodze spadku (...) przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, jeżeli nabywca zabezpiecza je i konserwuje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Zwalnia się od podatku rolnego grunty wpisane do rejestru zabytków pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 12, ust.1, pkt. 11 ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym – Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).

4. Zwalnia się od podatku leśnego lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków ( art. 7, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym – Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.).

5. Wolne od podatku są dochody kościelnych osób prawnych z pozostałej działalności w części przeznaczonej na konserwację zabytków (art. 17, ust. 1, pkt 4a, pakt b ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

6. Zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy zabytkowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym (art.. 12, ust. 1, pkt. 5 ustawy z dnia 12.01.19991 – o podatkach i opłatach lokalnych – Dz. U. z dnia 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).

W przypadku określonym w pkt 1 i pkt 2 b wydanie zaświadczenia WKZ uzależnia od spełnienia warunku zabezpieczenia i konserwacji zabytku, co zostaje stwierdzone, podczas komisyjnych oględzin obiektu. Postępowania prowadzone są na wniosek zainteresowanych. W przypadku określonym w pkt 2a zaświadczenie wydawane jest obligatoryjnie, na wniosek zainteresowanego.
W przypadku zastosowania ulg podatkowych na podstawie uchwał organizacji samorządu terytorialnego, WKZ wydaje zaświadczenia stosownie do przepisów określonych w w/w aktach prawnych.

Załącznik: Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie obiektu do rejestru zabytkówUdostępniający: Wiesława Wlazło
Publikacja dnia: 19.07.2016
Wytwarzający/Odpowiadający: Wieslawa Wlazlo
Dokument z dnia: 27.02.2012
Dokument oglądany razy: 3 864