szukaj
A A A K

SmodBIP
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
z siedzibą w PrzemyśluZasoby

Rejestr zabytków

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków  w Przemyślu prowadzi rejestr zabytków znajdujących się na obszarze województwa podkarpackiego. Rejestr dzieli się na:

"A" - zabytki nieruchome będące, w szczególności:

 • krajobrazami kulturowymi,
 • układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi,
 • dziełami budownictwa obronnego,
 • obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami przemysłowymi,
 • cmentarzami,
 • parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni
 • miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne.

"B" - zabytki ruchome, będące w szczególności:

 • dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej,
 • kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych według koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje,
 • numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza militariami, sztandarami, pieczęciami, odznakami, medalami i orderami,
 • wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami transportu oraz maszynami i urządzeniami świadczącym o kulturze materialnej, charakterystycznymi dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentującymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego,
 • materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z 1998 r. Nr 106, poz. 668 z 2001 r. Nr 129, poz. 1440 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984),
 • instrumentami muzycznymi,
 • wytworami sztuki ludowej i rękodzieła oraz innymi obiektami etnograficznymi,
 • przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia historyczne, bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji.

"C" - zabytki archeologiczne, będące w szczególności:

 • pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa,
 • cmentarzyskami,
 • kurhanami,
 • reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej.

Obiekt wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków podlega ochronie prawnej. Zasady prowadzenia rejestru zabytków określają:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162/03 poz. 1568 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem , Nr 113, poz. 661.

Powyższe rejestry służą wewnętrznemu użytkowi WUOZ z/s w Przemyślu. Udostępniane są również organom kontrolnym.

Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa podkarpackiego- stan na 01.04.2012 r.

Załącznik - WykazObiektowWpisDoRejestruZabyNieruchUdostępniający: Wiesława Wlazło
Publikacja dnia: 05.04.2012
Wytwarzający/Odpowiadający: Wieslawa Wlazlo
Dokument z dnia: 28.02.2012
Dokument oglądany razy: 14 516