szukaj
A A A K

SmodBIP
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
z siedzibą w PrzemyśluKlient w urzędzie

Klientem jest - zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do korzystania z zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Klient będący wnioskodawcą winien przedstawić aktualny (z okresu ostatnich 3 miesięcy) dokument potwierdzający swoje prawa do występowania w sprawie dotyczącej zabytku.

Na podstawie wyżej wymienionego dokumentu można uzyskać:

 • wytyczne konserwatorskie do planowanych prac przy zabytku,
 • nieodpłatny wgląd w dokumentację zabytku, łącznie z dokonywaniem niezbędnych odpisów,
 • pozwolenie na prace przy zabytku lub w otoczeniu zabytku (konserwacja, remont, modernizacja, zmiany zagospodarowania terenu, prace pielęgnacyjne przy drzewostanie, wycinka drzew, podział nieruchomości, zmiana przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru itp.) - DRUKI WNIOSKÓW NA STRONIE www.wuozprzemysl.pl.

Właściciel zabytku ma prawo uzyskać:

 • zaświadczenie potwierdzające dbałość o zabytek umożliwiające ubieganie się o zwolnienie od podatku od nieruchomości oraz podatku od spadku i darowizn oraz dotacje i ulgi z funduszy samorządowych,
 • dotacje finansowe na prace przy zabytku.

Klientem WUOZ jest również właściciel zabytku ruchomego.

Właściciel zabytku ruchomego ma prawo uzyskać:

 • jednorazowe pozwolenie na stały wywóz zabytku za granicę wydawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (wniosek składany za pośrednictwem WKZ),
 • jednorazowe pozwolenie na czasowy wywóz zabytku za granicę (wniosek składany do WKZ),
 • wielokrotne indywidualne pozwolenie na czasowy wywóz zabytku za granicę (wniosek składany do WKZ),
 • wielokrotne ogólne pozwolenie na czasowy wywóz zabytku za granicę (wniosek składany do WKZ).

Pozwolenia na wywóz nie wymagają:

 • zabytki niewpisane do rejestru zabytków mające nie więcej niż 55 lat,
 • zabytki będące obiektami techniki, niewpisane do rejestru, mające nie więcej niż 25 lat,
 • zabytki przywiezione z zagranicy, które są objęte procedurą odprawy czasowej w rozumieniu przepisów Kodeksu celnego,
 • zabytki przywiezione z zagranicy przez osoby korzystające z przywilejów lub immunitetów dyplomatycznych,
 • dzieła twórców żyjących,
 • inne przedmioty o cechach zabytków ale niebędące zabytkami.

Ustawowe obowiązki Klient wobec urzędu w zakresie:

1) zawiadamiania WKZ o:

a) uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży zabytku, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wystąpieniu zdarzenia

b) zagrożeniu dla zabytku, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wystąpieniu zagrożenia,

c) zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku, nie później niż w terminie miesiąca od dnia ich wystąpienia lub powzięcia o nich wiadomości

d) niezwłocznie zmianie miejsca przechowywania zabytku ruchomego w terminie miesiąca od dnia nastąpienia tej zmiany

2) podejmowania działań przy zabytku zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o  ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

3)udostępniania zabytku do badań prowadzonych przez służby konserwatorskieUdostępniający: Wiesława Wlazło
Publikacja dnia: 12.03.2012
Wytwarzający/Odpowiadający: Wiesława Wlazło
Dokument z dnia: 24.02.2012
Dokument oglądany razy: 4 127