szukaj
A A A K

SmodBIP
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
z siedzibą w PrzemyśluPozwolenia

W Ustawie z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zostały ustalone zasady wydawania pozwoleń na prace przy obiektach objętych ochroną konserwatorską oraz zakres prac, na które wymagane jest pozwolenie WKZ zgodnie art. 36 ust. 1 punkt:

 • podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru;
 • poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
 • wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku;
 • prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru;
 • prowadzenie badań architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru;
 • prowadzenie badań archeologicznych;
 • przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;
 • trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, z naruszeniem ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje;
 • dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;
 • zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku;
 • umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów;
 • archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania.

Formami ochrony zabytków są:
a. wpis do rejestru zabytków;
b. uznanie za pomnik historii;
c. utworzenie parku kulturowego;
d. ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Pozwolenia na  prace przy obiektach objętych ochrona konserwatorską wydaje się na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków, wynikających z prawa do własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.
Prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, budowlanych, zmiana przeznaczenia obiektu, prace budowlane w otoczeniu zabytku, umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych, tablic, reklam:

- projekt techniczny, budowlany, program prac

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.


Rozbiórka budynku:
- dokumentacja fotograficzna
- opinia o stanie technicznym obiektu
- inwentaryzacja
- wyrys geodezyjny z lokalizacją obiektu
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością


Prowadzenie badań:
- program prac opracowany przez osobę uprawnioną,
- wskazanie wykonawcy badań,
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.


Podział zabytkowej nieruchomości:
- wstępny projekt podziału nieruchomości opracowany przez uprawnionego geodetę na aktualnym podkładzie geodezyjnym,
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.
Wojewódzki Konserwator Zabytków może uzależnić wydanie pozwolenia od przeprowadzenia (na koszt wnioskodawcy) niezbędnych badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych.

Na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku WKZ przedstawia (w formie pisemnej) zalecenia konserwatorskie określające sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich a także zakres dopuszczalnych zmian przy zabytku. Aby uzyskać wyżej wymienione zalecenia wraz z wnioskiem należy przedłożyć prawo do dysponowania nieruchomością.

Ponadto WKZ może wydać decyzję nakazującą przeprowadzenie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym jeżeli ich wykonanie jest niezbędne ze względu na zagrożenie zniszczeniem lub uszkodzeniem zabytku.

Uzyskanie pozwolenia WKZ na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).Udostępniający: Wiesława Wlazło
Publikacja dnia: 01.03.2012
Wytwarzający/Odpowiadający: Wiesława Wlazło
Dokument z dnia: 27.02.2012
Dokument oglądany razy: 6 443